കുഞ്ഞുനാളിലെ തന്റെ മനസ്സില്‍ സൂക്ഷിച്ച ആ ആഗ്രഹം തലസീമിയ എന്ന ഗുരുതര രോഗം തട്ടിയെടുത്തപ്പോള്‍ പതിനൊന്നു വയസ്സുകാരന്‍ മുകിേലഷിന്റെ ആഗ്രഹസഫലീകരണത്തിനായി ഇന്ത്യന്‍ വ്യോമസേനയെത്തി

കുഞ്ഞുനാളിലെ തന്റെ മനസ്സില്‍ സൂക്ഷിച്ച ആ ആഗ്രഹം തലസീമിയ എന്ന ഗുരുതര രോഗം തട്ടിയെടുത്തപ്പോള്‍ പതിനൊന്നു വയസ്സുകാരന്‍ മുകിേലഷിന്റെ ആഗ്രഹസഫലീകരണത്തിനായി