ഐസോലേഷനും ക്വാറൻ്റയിനും പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ സംഭാവനകൾ: തേജസ് ദിനപത്രത്തിൽ ലേഖനം

മഹാമാരിയെ ചെറുക്കാനുള്ള ഫലപ്രദമായ മാര്‍ഗമെന്ന നിലയില്‍ 'ഐസൊലേഷന്‍' 'ക്വാറന്റയിന്‍' എന്നിവ 1400 വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പുതന്നെ പ്രവാചകന്‍ ജനങ്ങള്‍ക്ക് മുന്നില്‍ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നുവെന്നാണ്