വിദേശതൊഴിലാളികള്‍ക്കായുള്ള ആദായ നികുതി സൗദി ശുറ കൗണ്‍സില്‍ തള്ളി

രാജ്യത്തെ വിദേശതൊഴിലാളികള്‍ക്ക്  ആദായ നികുതി  ഏര്‍പ്പെടുത്താനുള്ള  നിര്‍ദേശം സൗദി ശുറ കൗണ്‍സില്‍ തള്ളി. ശുറയുടെ പതിനെട്ടാമത് സമ്മേളനത്തിലാണ് പൊതുസ്വകാര്യ മേഖലയിലെ