ഇന്ത്യയുടെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ തകരാൻ കാരണം മുഗളന്മാരും ബ്രിട്ടീഷുകാരും: യോഗി ആദിത്യനാഥ്

പിന്നീട് ബ്രിട്ടീഷുകാര്‍ രാജ്യം വിട്ടപ്പോഴേക്കും അതിന്‍റെ നിഴലിലേക്ക് മാത്രം ഇന്ത്യ ഒതുങ്ങിപോയെന്നും യോഗി ആദിത്യനാഥ് പറഞ്ഞു.