ഇന്ത്യ- അമേരിക്ക സഹകരണ ശാസ്ത്രമുന്നേറ്റത്താല്‍ കൊറോണയെ ഇല്ലാതാക്കാന്‍ കഴിയും: യുഎസ് ആക്ടിങ് അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി

ണ്ട് രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സഹകരണത്തിന്റെ മികച്ച ഉദാഹരണമാണ് റോട്ടവൈറസ് പ്രതിരോധ മരുന്ന് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത്.