റോഡ് പണിക്കിടെ മണ്ണുമാന്തി തട്ടി മലമ്പാമ്പ് ചത്തു; മണ്ണുമാന്തിയെന്ത്രവും ഡ്രൈവറെയും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു വനംവകുപ്പ്; റോഡ് നിർമാണം മുടങ്ങി

റോഡ് പണിക്കിടെ മണ്ണുമാന്തി തട്ടി മലമ്പാമ്പ് ചത്തു; മണ്ണുമാന്തിയെന്ത്രവും ഡ്രൈവറെയും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു വനംവകുപ്പ്; റോഡ് നിർമാണം മുടങ്ങി