ആഴക്കടലിലെ ധാരണപത്രം റദ്ദാക്കി ഉത്തരവിറക്കിയിട്ടില്ല; വിവാദത്തില്‍നിന്ന് തടിയൂരാനുള്ള തന്ത്രം മാത്രമായി ധാരണപത്രം റദ്ദാക്കല്‍ അവകാശവാദം

ആഴക്കടലിലെ ധാരണപത്രം റദ്ദാക്കി ഉത്തരവിറക്കിയിട്ടില്ല; വിവാദത്തില്‍നിന്ന് തടിയൂരാനുള്ള തന്ത്രം മാത്രമായി ധാരണപത്രം റദ്ദാക്കല്‍ അവകാശവാദം