ടാറ്റ മോട്ടോഴ്‌സ് എം.ഡി കാള്‍ സ്ലിം അന്തരിച്ചു.

ടാറ്റ മോട്ടോഴ്‌സ് എം.ഡി കാള്‍ സ്ലിം അന്തരിച്ചു. . ബാങ്കോക്കില്‍ വച്ചായിരുന്നു അന്ത്യം. കമ്പനിയുടെ ബോര്‍ഡ് മീറ്റിംഗില്‍ പങ്കെടുക്കാനായി തായ്‌ലന്റിലെത്തിയതായിരുന്നു