സ്വകാര്യ മോട്ടോര്‍ തൊഴിലാളി സംഘടനകളുടെ പണിമുടക്ക് പിന്‍വലിച്ചു

സ്വകാര്യ മോട്ടോര്‍ തൊഴിലാളി സംഘടനകളുടെ ഏകോപന സമിതി ജൂലായ് ഒന്ന്, രണ്ട് തീയതികളില്‍ നടത്താന്‍ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന പണിമുടക്ക് പിന്‍വലിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രി