ജൂലായ് ഒന്ന്,​ രണ്ട് തീയതികളിൽ വാഹന പണിമുടക്ക് നടത്താൻ മോട്ടോർ തൊഴിലാളി യൂണിയൻ ആഹ്വാനം

വർദ്ധിപ്പിച്ച മോട്ടോർ വാഹന നികുതി പിൻവലിക്കാൻ സർക്കാർ തയ്യാറായില്ലെങ്കിൽ ജൂലായ് ഒന്ന്,​ രണ്ട് തീയതികളിൽ വാഹന പണിമുടക്ക് നടത്താൻ സംയുക്ത