പുതിയ മോട്ടോര്‍ വാഹന നിയമപ്രകാരം കാളവണ്ടിക്കും 1000 രൂപ പിഴ ചുമത്തി പോലീസ്

പുതുക്കിയ മോട്ടോര്‍ വാഹന നിയമപ്രകാരമുള്ള കേസുകളും പിഴകളും കഴിഞ്ഞ കുറച്ചുദിവസങ്ങളായി വാര്‍ത്തകളില്‍ സജീവമാണ്. പുതിയ മോട്ടോര്‍ വാഹന നിയമപ്രകാരം ഒരു