ഈ ലോകത്തില്‍ ഒരു കൊതുകുപോലുമില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലവും ഒരു രാജ്യവും; കൂടുതല്‍ അറിയാം

1980 കാലഘട്ടത്തിൽ ഐസ്‍ലാൻഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ബയോളജിസ്റ്റ് ജിസ്ലി മാർ ഗിസ്ലസനാണ് ഒരു വിമാനത്തിനുള്ളിൽ നിന്ന് കൊതുകിനെ പിടിച്ച് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നത്.