മൂന്ന് വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം റോമ; അക്ഷയും നൂറിനുമായ് ‘വെള്ളേപ്പം’ മോഷന്‍ പോസ്റ്റര്‍

ജിൻസ് തോമസ്,ദ്വാരക് ഉദയശങ്കർ എന്നിവര്‍ ഒരുമിച്ച് ബറോക് ഫിലിംസിന്റെ ബാനറിൽ നിര്‍മ്മിക്കുന്ന ഈ സിനിമയിലൂടെ മൂന്ന് വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം റോമ