മാറുന്ന കാലത്തിലെ മലയാളിയുടെ ദാമ്പത്യജീവിതത്തിന്റെ നേര്‍ക്കാഴ്ചയുമായി ‘മോര്‍ട്ടല്‍ ലൗ’

മാറുന്ന കാലത്തില്‍ മലയാളിയുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിന്റെ നേര്‍ക്കാഴ്ചയുമായി എത്തിയ ഷോര്‍ട്ട് ഫിലിം ‘മോര്‍ട്ടല്‍ ലൗ’ ശ്രദ്ധയാകര്‍ഷിക്കുന്നു. മലയാളിയുടെ ഇന്നത്തെ തലമുറയില്‍