മായാതെ മറയാതെ ഓര്‍മ്മകളില്‍ ഇന്നും മോനിഷ; മോനിഷയുടെ ഓര്‍മ്മകള്‍ക്ക് 22 വയസ്സ്

ആദ്യചിത്രത്തിലൂടെ മലയാള സിനിമയ്ക്ക് ഉര്‍വ്വശി അവര്‍ഡ് കൊണ്ടുതന്ന നഖക്ഷതങ്ങളിലെ ഗൗരി ഓര്‍മ്മയായിട്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് വര്‍ഷം കഴിഞ്ഞു. ഗ്രാമവിശുദ്ധിയുടെ പര്യായമായ ഗൗരിയായി