ഭിന്നലിംഗക്കാര്‍ക്കു പാസ്‌പോര്‍ട്ട് നല്‍കുന്ന ആദ്യരാജ്യമായി നേപ്പാള്‍

ഭിന്നലിംഗക്കാര്‍ക്കു പാസ്‌പോര്‍ട്ട് നല്‍കിയ ആദ്യരാജ്യമെന്ന ബഹുമതി ഇനി നേപ്പാളിനു സ്വന്തം. ഭിന്നലിംഗക്കാരില്‍ ആദ്യമായി പാസ്‌പോര്‍ട്ട് ലഭിച്ചത് മനുഷ്യാവകാശപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടത്തുന്ന മോണിക്ക