തെന്നിന്ത്യന്‍ നടിയും മലയാളിയുമായ മോണിക്ക ഇസ്ലാംമതം സ്വീകരിച്ചതായി വാര്‍ത്ത

മലയാളിയും പ്രശസ്ത തെന്നിത്യന്‍ നടിയുമായ മോണിക്ക ഇസ്ലാംമതം സ്വീകരിച്ചതായി വാര്‍ത്ത. കോട്ടയം സ്വമദശിനിയായ മോണിക്ക വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തിലാണ് വെളിപ്പെടുത്തല്‍ നടത്തിയിരിക്കുഒന്നത്. താന്‍