പ്രവാസികള്‍ക്ക് നാട്ടിലേക്ക് പണമയക്കുന്നതിന് 12.36 ശതമാനം മണിട്രാന്‍സ്ഫര്‍ സര്‍വ്വീസ് ചാര്‍ജ്ജ് ഈടാക്കാന്‍ തീരുമാനം

വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്ന പ്രവാസി ഇന്ത്യക്കാര്‍ക്ക് ഇനി നാട്ടിലേക്ക് പണമയക്കാന്‍ ചെലവ് കൂടും. പ്രവാസികളുടെ പണം നാട്ടിലേക്ക് അയക്കുന്നതിന് വിവിധ