വ്യാജ വൈദ്യന്‍ മോഹനൻ നായരുടെ കായംകുളത്തെ ആശുപത്രി അടച്ചു പൂട്ടാൻ പഞ്ചായത്തിന്റെ നിര്‍ദ്ദേശം; നടപടി ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസറുടെ റിപ്പോർട്ടിനെ തുടര്‍ന്ന്

പ്രസ്തുത ആശുപത്രിക്ക്‌ എതിരെ ആയുർവേദ മെഡിക്കൽ അസോയിയേഷൻ പഞ്ചായത്തിന് പരാതി