ആള്‍ക്കൂട്ട ആക്രമണമെന്ന വാക്ക് രാജ്യത്തെ അപകീര്‍ത്തിപ്പെടത്തുന്നു: മോഹന്‍ ഭാഗവത്

ആള്‍ക്കൂട്ട ആക്രമണം എന്ന വാക്ക് വാക്ക് ഉപയോഗിച്ച് രാജ്യത്തെ അപകീര്‍ത്തിപ്പെടുത്തരുതെന്ന് ആര്‍എസ്എസ് മേധാവി മോഹന്‍ ഭാഗവത്. പാശ്ചാത്യ സൃഷ്ടിയായ