കൊറോണയ്ക്കെതിരായ ഏറ്റവും വലിയ യുദ്ധം സാമൂഹിക അകലം; മോഹൻ ഭാഗവത്

സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുക എന്നതാണ് കൊറോണയ്ക്കെതിരായ ഏറ്റവും വലിയ യുദ്ധമെന്ന് ആർഎസ്എസ് മേധാവി മോഹൻഭാഗവത്. അതുകൊണ്ട് ഏല്ലാ സ്വയം സേവകരും