പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോഡിയുടെ പത്നിക്ക് മുഴുവൻ സമയ പൊലീസ് സുരക്ഷ ഏർപ്പെടുത്തി

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോഡിയുടെ പത്നി യശോദാബെന്നിന് മുഴുവൻ സമയ പൊലീസ് സുരക്ഷ ഏർപ്പെടുത്തി. ഇവരുടെ വീട്ടിൽ അഞ്ച് സായുധ പൊലീസുകാർ ഇനി