മൊബൈല്‍ ഇന്‍സിനറേറ്റര്‍ വീണ്ടും പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കും

തലസ്ഥാന നഗരത്തിന്റെ തലവേദനയായി മാറിയ മാലിന്യപ്രശനത്തിനൊരാശ്വാസമാകാന്‍ വാങ്ങിയ മൊബൈല്‍ ഇന്‍സിനറേറ്റര്‍ വീണ്ടും പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ നിര്‍ദ്ദേശം. നഗരത്തില്‍ മാലിന്യം വീണ്ടും