മാമാങ്കത്തിലെ കഥാപാത്രം ആവേശം കൊളളിക്കുന്നു: മമ്മൂട്ടി

ധീരരായ ഒരു കൂട്ടം ആളുകളുടെ കഥയാണ് സിനിമ പറയുന്നത്. അവരുടെ ജീവത്യാഗത്തിന്റെ കഥ പുതിയ തലമുറ അറിയേണ്ടത് കാലത്തിന്റെ അനിവാര്യതയാണെന്നും