ഇടുക്കിയിൽ കൊവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ച കോൺഗ്രസ് നേതാവിന്റെ സന്ദർശനം; എംഎൽഎ ഹോസ്റ്റലിൽ ശുചീകരണം നടത്തി

ഇടുക്കിയിൽ കൊവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ച കോൺഗ്രസ് നേതാവ് എംഎൽഎ ഹോസ്റ്റലിലും സന്ദർശനം നടത്തിയിരുന്നതായി വിവരം.ഇതേ തുടർന്ന് എംഎൽഎ ഹോസ്റ്റലും പരിസരപ്രദേശങ്ങളും