പ്രഫ. എം. കെ. സാനുവിന് കേന്ദ്രസാഹിത്യ അക്കാദമി അവാര്‍ഡ്

ന്യൂഡല്‍ഹി: മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയസാഹിത്യകാരന്‍ പ്രഫ. എം.കെ. സാനുവിന് കേന്ദ്രസാഹിത്യ അക്കാദമി അവാര്‍ഡ്. ‘ബഷീര്‍ ഏകാന്തവീഥിയിലെ അവധൂതന്‍’ എന്ന ജീവചരിത്ര കൃതിക്കാണ്