ദീപ്‌തി സതി മിസ് കേരള

ദീപ്തി സതി കേരളത്തിന്റെ സൗന്ദര്യറാണി . രണ്ടാംസ്ഥാനത്ത് സാനിക നമ്പ്യാരും മൂന്നാംസ്ഥാനത്ത് രശ്മി നായരും എത്തി. മിസ് ഫോട്ടോജനിക് പട്ടവും