ന്യൂനപക്ഷ ക്ഷേമ പദ്ധതി വിതരണം; സംസ്ഥാനത്തെ 80:20 അനുപാതം റദ്ദാക്കി ഹൈക്കോടതി

വിവിധ തരത്തിലുള്ള ക്ഷേമപദ്ധതികൾ സംസ്ഥാനത്തില്‍ നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ അത് ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് തുല്യമായ രീതിയിൽ നടപ്പിലാക്കണം.