സംസ്ഥാനത്ത് കുപ്പിവെള്ളം ലിറ്ററിന് 13 രൂപയാക്കാന്‍ സർക്കാർ തീരുമാനം; വിജ്ഞാപനം ഉടനിറങ്ങും

സംസ്ഥാനത്ത് വില്‍പന നടത്തുന്ന കുപ്പിവെള്ളത്തിന്റ വില 13 രൂപയായി കുറക്കാൻ സർക്കാർ തീരുമാനം. വിവിധ കോണുകളിൽ നിന്നുയർന്ന എതിർപ്പുകളെ