മില്‍മ കൊഴുപ്പുകൂടിയ പാലിന്റെ വില കൂട്ടി

മില്‍മ കൊഴുപ്പുകൂടിയ പാലിന്റെ വില കൂട്ടി. അര ലിറ്ററിന്റെ പാക്കറ്റിന് 2.50 രൂപയുടെ വര്‍ധനയാണ് ഇപ്പോൾ  ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. പാലില്‍ കൊഴുപ്പിന്റെ