വിമാന കമ്പനികള്‍ വാക്കു പാലിക്കാത്തതിനെ തുടര്‍ന്ന് യാത്ര വൈകി വഴിയില്‍ കുടുങ്ങിയ തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിനിക്ക് 50000 രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം നല്‍കാന്‍ വിധി

വിമാന കമ്പനികള്‍ വാക്കു പാലിക്കാത്തതിനെ തുടര്‍ന്ന് യാത്ര ശെവകി വഴിയില്‍ കുടുങ്ങിയ തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിനിക്ക് 50000 രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം നല്‍കാന്‍