പ്രവാസികളുടെ എണ്ണത്തിന് ക്വാട്ട നിശ്ചയിച്ചു കുവെെത്ത്: എട്ടുലക്ഷം പേർക്ക് തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെടും

പ്രവാസികള്‍ക്ക് ക്വാട്ട നിശ്ചയിച്ച നടപടി ഭരണഘടനാപരമാണെന്നാണ് നിയമനിര്‍മ്മാണ സമിതിയുടെ വിലയിരുത്തല്‍...