മിയാമി ഓപ്പൺ:പേസ് സഖ്യം ഫൈനലിൽ,ഭൂപതി-ബൊപ്പണ്ണ സഖ്യം പുറത്ത്

കീരീടം കൈക്കലാക്കാൻ ഇന്ത്യക്കാർ പരസ്പരം ഏറ്റുമുട്ടുന്നത് കാണാൻ കാത്തിരുന്നവർക്ക് നിരാശ നൽകിക്കൊണ്ട് മിയാമി എടിപി ടെന്നീസ് ടൂർണ്ണമെന്റിന്റെ സെമിയിൽ ഭൂപതി-ബൊപ്പണ്ണ

പേസ് – സ്റ്റെപാനെക് സഖ്യം സെമിയിൽ

ലിയാണ്ടർ പേസ് റാഡെക് സ്റ്റെപാനെക് സഖ്യം മിയാമി ഓപ്പൺ എടിപി ടൂർണ്ണമെന്റിന്റെ മിക്സഡ് ഡബിൾസ് സെമിഫൈനലിൽ എത്തി.ഏഴാം സീഡുകാരായ ഇന്തോ-ചെക്