സംസ്ഥാനം മെറ്റിഗേഷൻ മെത്തേഡിലേക്ക് പോകണമെന്നു പറയാനുള്ള ക്രൂര മനസ്സൊക്കെ ചെന്നിത്തലക്ക് ഉണ്ടായോ? : എന്താണ് മെറ്റിഗേഷൻ മെത്തേഡ്

പിഞ്ചുകുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉൾപ്പെടെ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളെ പ്രായമായവരെ എല്ലാം ചികിത്സ നൽകാതെ മരണത്തിന് വെട്ടുകൊടുക്കണം...