ലോകത്താദ്യമായി ബല്‍ജിയത്തില്‍ കുട്ടികളുടെ ദയാവധത്തിന് അനുമതി

ബെല്‍ജിയം പാര്‍ലമെന്റ് കുട്ടികളുടെ ദയാവധത്തിന് അനുമതി നല്‍കിയത് സംബന്ധിച്ച ബില്‍ പാസാക്കി. ഇതോടെ കുട്ടികളുടെ ദയാവധത്തിന് അനുവദിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ രാജ്യമായി