2019 ൽ 90 ആനകൾ ചരിഞ്ഞപ്പോൾ അസ്വഭാവികമായത് എട്ടെണ്ണം മാത്രം: കേരളത്തിൽ മൂന്ന് ദിവസത്തിലൊരിക്കൽ ഒരാന കൊല്ലപ്പെടാറുണ്ടെന്ന പച്ചക്കള്ളം മേനകാ ഗാന്ധിക്ക് എവിടെനിന്നും ലഭിച്ചു?

2020ൽ ഇതുവരെ രണ്ട്‍ ആനകൾക്ക് അസ്വാഭാവിക മരണം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആദ്യത്തേത് പുനലൂരിലേതും രണ്ടാമത്തേത് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തേതും...