മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് ആരംഭിച്ച എറണാകുളം-കൊല്ലം മെമു സര്‍വീസ് മുടങ്ങി

എറണാകുളം-കൊല്ലം റൂട്ടില്‍ പുതുതായി ആരംഭിച്ച മെമു സര്‍വീസ് മുടങ്ങി. എന്‍ജിന്‍ ഡ്രൈവര്‍മാരുടെ നിസഹകരണത്തെ തുടര്‍ന്നാണ് മൂന്നു ദിവസം മുമ്പ് ആരംഭിച്ച