ഇന്ത്യന്‍ മരുന്നു വ്യാപാര കയറ്റുമതിയില്‍ വന്‍ കുറവ്‌

ഇന്ത്യന്‍ മരുന്നു വ്യാപാര കയറ്റുമതിയില്‍ വന്‍ കുറവ്‌. കഴിഞ്ഞ പതിനഞ്ചു വര്‍ഷത്തെ കുറഞ്ഞ കയറ്റുമതിയാണ്‌ ഇപ്പോൾ രേഖപ്പെടുത്തിയത്‌. 1.2 മുതല്‍