ജീവന്‍ രക്ഷ മരുന്നുകളുടെ ഇറക്കുമതി തീരുവയില്‍ നല്‍കിയിരുന്ന കിഴിവ് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ എടുത്തുമാറ്റിയതോടെ 74 ജീവന്‍രക്ഷ മരുന്നുകളുടെ വില കുത്തനെ ഉയരും

ജീവന്‍ രക്ഷ മരുന്നുകളുടെ ഇറക്കുമതി തീരുവയില്‍ നല്‍കിയിരുന്ന കിഴിവ് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ എടുത്തുമാറ്റിയതോടെ 74 ജീവന്‍രക്ഷ മരുന്നുകളുടെ വില കുത്തനെ