ഇന്നു മുതല്‍ മെഡിക്കല്‍ പി.ജി ഡോക്ടര്‍മാരും ഹൗസ് സര്‍ജന്‍മാരും അനിശ്ചിതകാല പണിമുടക്കിലേയ്ക്ക്

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് മുതല്‍ മെഡിക്കല്‍ പി.ജി ഡോക്ടര്‍മാരുടെയും ഹൗസ് സര്‍ജന്‍മാരുടെയും അനിശ്ചിതകാല സമരം തുടങ്ങി.  നിര്‍ബന്ധിത  ഗ്രാമീണ  സേവനം നടപ്പിലാക്കിയതില്‍