ഡൽഹിയിൽ രണ്ടു നഴ്സുമാർക്ക് കൂടി കൊവിഡ് 19; നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്നത് 400 ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർ

പടർന്നു പിടിക്കുന്ന കൊവിഡ് 19 ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരിലേക്കും പകരുന്നത് ആശങ്കയുയർത്തുകയാണ്. ഡൽഹിയിൽ ഇന്ന് രണ്ടു നഴ്സുമാരിൽ കൂടി കൊവിഡ് ബാധ