പ്രതിപക്ഷ ഭേദഗതി വോട്ടിനിട്ട് തള്ളി; മെഡിക്കൽ കമ്മീഷൻ ബില്‍ രാജ്യസഭ പാസാക്കി

ബില്‍ പ്രകാരം സ്വകാര്യ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിൽ അമ്പതു ശതമാനം സീറ്റുകളിലെ ഫീസിന് മാനദണ്ഡം കേന്ദ്രം നിശ്ചയിക്കും.