`താങ്കൾ തിരുമ്മൽ വിദഗ്ദ്ധനാണെന്ന് മനസ്സിലായി തുടങ്ങി അണികൾക്ക്´: മാധ്യമവിലക്ക് പിൻവലിച്ച നടപടിയിൽ മുരളീധരനെതിരെ പ്രവർത്തകരുടെ രോഷം

വീടിന്റെ വാതിൽക്കൽ വന്നു നിന്ന ശത്രുവിനെ നോക്കി കുരച്ചു പേടിപ്പിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, അതേ ആളിനെ അകത്തേക്ക് മുതലാളി വിളിച്ചോണ്ട് പോയപ്പോൾ പട്ടിക്കുണ്ടായ