പുത്തുമല മണ്ണിടിച്ചിലിന് കാരണം പ്രദേശത്തെ സ്വാഭാവിക പ്രകൃതിയെ നശിപ്പിച്ചത്: മാധവ് ഗാഡ്‍ഗില്‍

ഇന്ന് പുത്തുമല ദുരന്തഭൂമി സന്ദർശിച്ചശേഷം കല്‍പറ്റയില്‍ പൊതുചടങ്ങില്‍ പ്രസംഗിച്ച മാധവ് ഗാഡ്‍ഗിലിനെ കേള്‍ക്കാന്‍ ഗാഡ്‍ഗില്‍ കമ്മറ്റി റിപ്പോർട്ടിന്‍റെ