റോഡരികില്‍ വാഹനാപകടത്തിപ്പെട്ട് രക്തംവാര്‍ന്നു കിടന്ന യുവാക്കളെ കണ്ട തിരുവനന്തപുരം മേയര്‍ കെ.ചന്ദ്രിക തന്റെ യാത്ര റദ്ദാക്കി ഔദ്യോഗിക വാഹനത്തില്‍ അവരെ ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിച്ചു

റോഡരികില്‍ വാഹനാപകടത്തിപ്പെട്ട് രക്തംവാര്‍ന്നു കിടന്ന യുവാക്കളെ കണ്ട തിരുവനന്തപുരം മേയര്‍ കെ.ചന്ദ്രിക തന്റെ യാത്ര റദ്ദാക്കി ഔദ്യോഗികവാഹനത്തില്‍ ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിച്ചു