പവര്‍കട്ട് അടുത്ത മാസം 31 വരെ

സംസ്ഥാനത്ത് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ ലോഡ്‌ഷെഡിങ് അടുത്ത മാസം  31 വരെ തുടരുമെന്ന്  വൈദ്യുതി റഗുലേറ്ററി കമ്മീഷന്‍ .  വ്യവസായമേഖയ്ക്ക്  പത്തുശതമാനം വരെ