വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം മെയ് 31 വരെ

തിരുവനന്തപുരം:സംസ്ഥാനത്തെ അരമണിക്കൂർ വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം മെയ് 31 വരെ മതിയെന്ന് റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷൻ തീരുമാനിച്ചു.ജൂൺ 31 വരെ വേണമെന്നാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി