കിറ്റിനു പകരം കൂപ്പൺ, ഉപഭോക്താവിന് മാവേലി സ്റ്റോറുകളിൽ നിന്നും നേരിട്ട് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാം: സാധ്യത തെളിയുന്നു

ഓണക്കിറ്റിലെ ശർക്കരയുടെ തൂക്കക്കുറവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിജിലൻസ് നടത്തിയ പരിശോധന നടന്നിരുന്നു. നിരപരാധികളായ പല ജീവനക്കാരും സംശയത്തിന്റെ നിഴലിലാണെന്ന് ഫെഡറേഷൻ സംസ്ഥാന