സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്തത്തോടെ എല്ലാ താലൂക്കിലും മാവേലി ഹോട്ടലുകള്‍ വരുന്നു

സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ താലൂക്കുകളിലും സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്തത്തോടെ സിവില്‍ സപ്ലൈസ് വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ മാവേലി ഹോട്ടലുകള്‍ ആരംഭിക്കുന്നു. ഭക്ഷണ സാധനങ്ങള്‍ മിതമായ