ഇന്ത്യയിലെ ഈ കൊച്ചുഗ്രാമമായ മൗളിന്‍ നോംഗ് ശുചിത്വത്തിന്റെ കാര്യത്തില്‍ ഇനി ഏഷ്യയ്ക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കും

ഏഷ്യയിലെ കരുത്തന്‍മാരായ രാജ്യങ്ങളെ പിന്തള്ളി ശുചിത്വത്തിന്റെ കാര്യത്തില്‍ മേഘാലയയിലെ ഒരു കൊച്ചു ഗ്രാമമായ മൗളിന്‍ നോംഗ് ഏഷ്യയിലെ ശുചിത്വ ഗ്രാമങ്ങളില്‍